ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“2 รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ” Kick Off ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากทรายทับถมที่นา พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

          วันนี้ (27 กันยายน 2562) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นประธานพิธีเปิดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากทรายทับถมที่นา พื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งตรวจบริเวณพนังกั้นน้ำขาด ณ บ้านท่าทางเกวียน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 และบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนประชุมชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปริมาณน้ำในลำน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ทำให้พนังกั้นน้ำขาดและพัดพาตะกอนทรายมาทับถมพื้นที่ของเกษตรกรจนได้รับความเสียหายนั้น นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐนำทรายที่พัดทับถมมากับอุทกภัยออกจากที่ดินของชาวบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่แปลงไร่นาของเกษตรกร ซึ่งในบริเวณตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ ปริมาณทรายกว่า 700,000 คิว นายรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ กระทรวงมหาไทยดำเนินการขนทรายออกโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาปฏิบัติการปรับปรุงบำรุงคุณภาพของดิน เพื่อให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูกข้าวและพืชเกษตรอื่นๆ โดยให้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพ และกระทรวงต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น ครม. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งหมดกว่า 7,000 ล้านบาท ครอบครัวละ 5,000 บาท โดยอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการ ทั้งนี้ ในส่วนภาคหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทางรัฐบาลยังได้มีแนวทางกำหนดนโยบายในการพักเงินชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรด้วย
          "นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าจะต้องไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยให้เข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและจริงจัง โดยหลังจากนี้จะมีการทำประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ว่ามีความต้องการขนทรายออกจากที่นาหรือไม่ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ จะจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชที่เกษตรกรต้องการปลูก ไม่ว่าจะเป็น ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชอื่นๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกรควบคู่ไปด้วย" ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว
          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนหลายจังหวัดที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ปลูกทันช่วงเดือนตลาคม 2562 หลังน้ำลดนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ จะนำเรื่องของบประมาณสำหรับการจัดหาเมล็ดพันธุ์มาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะนำเข้า ครม. ในวันอังคารนี้ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในสต็อกยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร จึงต้องจัดหาและรับซื้อจากสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกสหกรณ์ให้คำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ มากกว่าผลกำไร เมื่อมีกำไรก็ต้องแบ่งปันให้เกษตรกรสมาชิก พร้อมทั้งลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรด้วย
          สำหรับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่จำนวน 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 22,158 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 301,130 ไร่ โดยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายด้านพืช จำนวน 14,047 ครัวเรือน นาข้าว 159,791 ไร่ จำนวน 17 ตำบล เกษตรกร 9,813 ราย พื้นที่เสียหาย นาข้าว 117,778 ไร่ พืชไร่ 709 ไร่ พืชอื่นๆ 51.25 ไร่ รวมทั้งสิ้น 118,538.25 ไร่