ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.รณรงค์ลดขยะพลาสติก

          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว คนไทยสร้างขยะพลาสติก 2 ล้านตัน/ปี ส่งผลให้มีการตื่นตัวต่อปัญหาขยะพลาสติก โดยทุกภาคส่วนพร้อมใจกันให้ความร่วมมือในการลดขยะพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่องว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลดการใช้พลาสติกในหน่วยงานสังกัด กทม. ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การจัดประชุม ให้งด/ลดใช้ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2) ร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในหน่วยงานงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน้ำส่วนตัว ถุงผ้า และกล่องใส่อาหารส่วนตัว 4) จัดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า และ 5) การจัดงาน/กิจกรรมของหน่วยงานให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม นอกจากนี้ได้รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
โดยดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวมถึงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมเป็นกล่องนมในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยทุกหน่วยงานได้รายงานผลดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน
          ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กทม. ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนโครงการนำร่องในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อสร้างสำนักงานเขตต้นแบบจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนในอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โดยเน้นลด ละ เลิก การใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) และโฟมแยกบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลขายแยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยหรือทำน้ำหมักชีวภาพและแยกทิ้งขยะอันตรายและขยะทั่วไปตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งจะได้นำแนวทางไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ กทม. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนหรือสวนสาธารณะ ทั้งนี้ กทม. จะเพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป