ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ รุกสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์ Q”

          "มกอช." เกาะติดเทรนด์สุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ "สัญลักษณ์Q" หวังกระตุ้นผู้ผลิต-ผู้บริโภค-ผู้จำหน่ายเห็นความสำคัญชี้เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยจากสารตกค้าง ปนเปื้อน ช่วยปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสุขภาพดี เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เผยล่าสุดจัดทำมาตรฐานบังคับสำเร็จ 6 เรื่องและมาตรฐานทั่วไป 117 เรื่อง
          นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับใส่ใจสุขภาพจนกลายเป็นแทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ดังนั้น มกอช.ในฐานะที่เป็นองค์กรนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศยอมรับ ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างและกำหนดมาตรฐาน ระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับแนวทางสากล จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้"สัญลักษณ์Q" เพื่อตอกย้ำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการจำหน่ายและผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญและยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีก 
          สำหรับ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้"สัญลักษณ์Q" ถือเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามบทบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อรับรองแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีสำคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย
          " มกอช.ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมี พร้อมทั้งต้องการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกค้าง ซึ่งที่ผ่านมามกอช.ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q โดยขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าประเภท Modern trade เช่น ท็อปส์ บิ๊กซี เดอะมอลล์ แม็คโครรวมถึงตลาดสดต่าง ๆ ผ่านทางสมาคมตลาดสด ฯลฯ เพื่อให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q โดยเปิดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าดีมีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคก็สามารถเลือกหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีมาตรฐานได้มากขึ้นและง่ายขึ้น " นายกฤษ กล่าว
          นายกฤษ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมี 2 แบบด้วยกัน คือ1.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ใช้สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ2.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปใช้สำหรับกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป โดยผู้ได้รับใบรับรองเครื่องหมายดังกล่าวได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเท่านั้น
ส่วนมาตรฐานบังคับปัจจุบันมีจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่1.หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม้ สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาอะฟลาทอกซิน 3.การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง 5.การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ 6.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค นอกจากนี้ มกอช.ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 322 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานสินค้า 117 เรื่อง มาตรฐานระบบการผลิต 158 เรื่องและมาตรฐานข้อมูลกำหนดทั่วไป 47 เรื่อง 
          นายกฤษ กล่าวย้ำด้วยว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ "Q" ต้องรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพราะหน่วยงานที่ให้การรับรองจะทำการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน จะถูกยกเลิกการใช้ "Q" ฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกหาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ต้องเลือกสินค้าที่มี Q เท่านั้น. สำหรับ วิธีการแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์Q และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้ โดยใต้สัญลักษณ์จะแสดงรายละเอียด3อย่างคือรหัส ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองและรหัสชื่อผู้ได้รับใบรับรอง 
          "ประโยชน์อีกด้านของการตราเครื่องหมาย Q คือ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งในกรณีปกติ และกรณีพบว่าสินค้ามีปัญหาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและจะได้รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย จะมีการประกาศแจ้งเตือนหรือมีการสั่งให้เก็บหรือทำลายหรือส่งกลับคืนสินค้าดังกล่าว หรือหากตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจะได้รับการคุ้มครองโดยการลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ