ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เครือข่ายจิตอาสาผสานพลังเอสซีจี ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลไทยในกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” ที่ชุมชนบ้านปากกะแดะ สุราษฎร์ธานี

          เอสซีจี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านปากกะแดะ ภาคีเครือข่ายและจิตอาสา จัดกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" ด้วยการปลูกป่าโกงกาง 1,000 ต้น สร้างบ้านหอยนางรมเพื่อเป็นหลักเพาะพันธุ์ 2,500 ต้น และริเริ่มการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านปากกะแดะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
          นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า "กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Passion for Better Green Society และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องชุมชนปากกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และจิตอาสา ที่มาร่วมกันทำความดี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเล ด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลน 10 ไร่ เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน ซึ่งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์แม่พันธุ์หอยนางรมด้วยการนำเศษทดสอบคอนกรีตสดของ CPAC มาหล่อขึ้นรูปเป็นเสาให้หอยนางรมเกาะ (บ้านหอย) จำนวน 2,500 ต้น ตามแนวทาง SCG Circular way ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทำให้เกิดคุณค่าร่วมกันกับชุมชน (Creating Shared Value) ตลอดจนชุมชนยังได้ริเริ่มการคัดแยกและจัดการขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน"
          ด้าน นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า "ป่าโกงกางเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของชุมชนบ้านปากกะแดะ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ จึงนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายฝั่งทะเล กิจกรรมป่า-เล ชุมชน ยัง สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สุราษฎร์ธานี ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี"
          นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนปลูกป่าโกงกางมาแล้วรวม 1,700 ต้น ในพื้นที่ 17 ไร่ และปลูกหญ้าทะเลมาแล้วรวม 16,000 ต้น ในพื้นที่ 17 ไร่ บริเวณบ้านมดตะนอย อ.กันตัง    จ.ตรัง
          เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา" ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง" กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" และกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย" เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป
          ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel