ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 14 หน่วยงาน

          วันที่ 10 กันยายน 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ รายงานข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ
          นางอุมาพร สุขม่วง ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการจำนวน 14 หน่วยงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ เนื่องจากการได้รับการรับรองฯ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล สร้างความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบจำนวน 14 ห้องปฏิบัติการ ดังนี้
          1. บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
          2. ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
          3. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
          4. ห้องปฏิบัติการ R&D บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
          5. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          6. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
          7. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
          8. บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
          9. ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพกลาง บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลูก จำกัด
          10. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (สาขาปราจีนบุรี)
          11. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด
          12. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแห้ง กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
          13. ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
          14. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จำกัด