ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชี้แจงหลักเกณฑ์กำหนดราคาเวนคืนที่ดินตัดถนนเลียบคลองประปา

          นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีโครงการตัดถนนเส้นใหม่จากถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมไปยังถนนสรงประภา เขตดอนเมือง โดยทำเป็นถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก ซึ่งมีการเวนคืนที่ดินในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินว่า สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปา ฝั่งตะวันออก จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนสรงประภา โดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2500 อันเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติใช้บังคับ ซึ่งการกำหนดราคาทดแทนดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ดูแลพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ผู้แทนสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เพื่อกำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตทาง โดยนำกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ใช้ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน มาเป็นเกณฑ์กำหนดราคาค่าทดแทนให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในโครงการดังกล่าว ซึ่งในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติในท้องตลาดในขณะนั้น ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สภาพทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน โดยวิธีการกำหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นไปในแนวทางเดียวกับการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนตามกฎหมายเวนคืน ซึ่งเป็นธรรมกับเจ้าของทรัพย์สินและสังคมส่วนรวม