ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ร่วมมือ 4 สถาบัน เปิดหลักสูตร Mini MBA: SHE & En รุ่น 2

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่น 2
          Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
          เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 63
          อ่านรายละเอียด https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/news/detailnews/198
          ติดต่อสอบถาม
          คุณพิศมัย มากแพทย์
          โทร. : 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425
          Email: PISAMAI28@GMAIL.COM
          คุณอุษา ป้องจิตใส
          โทร. : 080-454-6498
          Email: USA.P@FPH.TU.AC.TH