ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ

          นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผักของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเป็นสมาชิก 39 สหกรณ์ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจะรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ทั้งผักและผลไม้ เพื่อนำมาคัดแต่งและแพ็คกิ้ง ก่อนจัดส่งให้คู่ค้า เน้นการคัดเกรดสินค้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยทางศูนย์สินค้าฯ มีแผนการรับซื้อผลผลิต ทั้งผักและผลไม้จากสมาชิกและเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง วันละ 18 ตัน หรือ ประมาณ 8,622 ตัน ต่อปี ซึ่งจะเป็นการช่วยสมาชิกและเกษตรกรให้มีตลาดในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน ได้ราคาที่เป็นธรรม สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกและเกษตรกรต่อไป