ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ (ม.26)

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ร่วมกับบริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานบริการรับรถ ระดับ 1 ณ บริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
          การประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (มาตรา 26) การกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในปีงบประมาณ 2562-2563 การวิเคราะห์งานหลัก (Duty) งานย่อย (Task) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสาขาพนักงานบริการรับรถ ระดับ 1 เพื่อจะนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวไปดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานที่รับเข้ามาใหม่ หรือพนักงานปัจจุบันที่ต้องการพัฒนา/เปลี่ยนสายงาน ให้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย (Multiskill) ทำให้สถานประกอบกิจการได้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการ และรองรับการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป