ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เขตสัมพันธวงศ์จัดระเบียบทางเท้าถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ์และถนนมังกร

          นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม.กล่าวกรณีตัวแทนผู้ค้าย่านสำเพ็ง ระบุเขตสัมพันธวงศ์ ได้ประชุมร่วมกับผู้ค้าบริเวณย่านสำเพ็งเรื่องมาตรการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยโดยเขตไม่ยืนยันว่าหลังวันที่ 26 ต.ค. 62 จะยังได้ทำการค้าอยู่หรือไม่ส่งผลให้ผู้ค้าเกิดความไม่สบายใจว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ์ และถนนมังกร ตามนโยบายการจัดระเบียบของ กทม.ที่กำหนดให้สำนักงานเขตที่มีผู้ค้าจุดผ่อนผัน ให้ดำเนินการยกเลิกเพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 ซึ่งถนนราชวงศ์ ถือเป็นจุดผ่อนผันที่ต้องดำเนินการยกเลิก ประกอบกับผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน และร้องเรียนมายังกทม. บ่อยครั้ง สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดทำแผนการยกเลิกผู้ค้าบริเวณถนนราชวงศ์ (แนวนอก) โดยเชิญผู้ค้ามาประชุมและแจ้งแนวทางการจัดระเบียบให้ผู้ค้ารับทราบพร้อมจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าของอาคารและประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดระเบียบยกเลิกผู้ค้าถนนราชวงศ์ รวมถึงได้จัดหามาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาสถานที่ค้าขายใหม่บริเวณจุดผ่อนผันถนนเยาวราชช่วงกลางคืนและตลาดเอกชนในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อเป็นมติเห็นชอบร่วมกัน
          ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวอีกว่าส่วนกรณีการจัดระเบียบถนนจักรวรรดิและถนนมังกร ที่ไม่ได้เป็นจุดผ่อนผันสำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการกวดขันเพื่อให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจรทั้งทางเดินรถและทางเท้าซึ่งได้ดำเนินการด้วยมาตรการผ่อนปรน โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ค้าและประชาชน เช่น อนุโลมให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้ในถนนสายรองและซอยย่อยโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักสัดส่วนระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล แต่หากผู้ค้าบริเวณถนนจักรวรรดิและถนนมังกรไม่จัดระเบียบแผงค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานเขตฯอาจพิจารณาห้ามทำการค้าในบริเวณดังกล่าวต่อไป