ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.จัดสัมมนา เรื่อง บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ @ จังหวัดขอนแก่น

          ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้หัวข้อ 'บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ' เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อวานี โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
          การจัดงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ต่อผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'การสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในการลดและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อต่อยอดสู่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (Strengthening SMEs in Mitigating and Adapting to Climate Change) และเป็นหนึ่งในโครงการผลักดันความร่วมมือเพื่อการเป็นประชาคมแห่งนวัตกรรมอาเซียน ปี 2562 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
          ดร. กาญจนา ต่วนเทศ นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้จัดการโปรแกรมฉลากคาร์บอน สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
          สำหรับงานสัมมนาครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ต่อผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในภาคเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนจากกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว (ด่วน ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ email: kanjana_t@tistr.or.th)