ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

การบริการดิจิทัลของภาครัฐตามวงจรธุรกิจ

          ในปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนาการบริการดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ตามกรอบการประเมินของรายงานความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ทำให้การติดต่อหน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำบริการดิจิทัลมาใช้ในหลายงาน มาทำความรู้จักกับหน่วยงานบริการที่นำระบบดิจิทัลมาใช้กันเถอะ