ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.อำนาจเจริญ รับการตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

          วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ประกอบด้วย การดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน (3A: 13-4-7) ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ การควบคุมคุณภาพการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณการพัฒนาฝีมือแรงานและตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 และสอบถามปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ยังให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอาชีพให้มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ