ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือกับ สวพ. กองทัพบก ตั้งเป้านำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับพลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก เพื่อร่วมกันส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ
          การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีกรอบและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ ทดสอบและรับรองผลร่วมกัน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลฯลฯ โดยข้อตกลงนี้มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลง
          นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการลงนามฯ คณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 ซึ่งมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการนำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดง ประกอบด้วย วัสดุเกราะป้องกันกระสุน ต้นแบบขึ้นรูปหมวกป้องกันกระสุน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวัสดุคอมโพสิทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งสู่การนำไปใช้งานจริงด้านการทหารต่อไป