ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 40

          หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ประธานในพิธี ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 40 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีอ่านโองการไหว้ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ คุณนีรนุช ปัทมสูต และคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 30 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญจัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่สำคัญครบถ้วนตามจารีตพิธีไหว้ครูแบบราชสำนัก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ทั้งนับเป็นการร่วมรักษาประเพณีโบราณให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป ด้วยตระหนักว่า ศิลปะวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม และสะท้อนความเป็นชาติ.