ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คชก.กทม.พิจารณา EIA โครงการเดอะไลน์ สาทร ตามขั้นตอนของกฎหมาย

          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ชั่วคราว ภายหลังลูกบ้านในโครงการเดอะ ดิโพแมท สาทร ที่อยู่ใกล้เคียง ทำเรื่องฟ้องศาลเนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวทำให้มูลค่าห้องลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงตั้งข้อสังเกตมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเท็จว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการ เดอะไลน์ สาทร ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ทั้งนี้ คชก.กทม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงาน EIA ที่จัดทำโดยบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ณ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณารายงาน EIA อย่างครบถ้วนครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ คชก.กทม. ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการภายนอก สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร และขนส่ง การป้องกันอัคคีภัย การจัดการขยะ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอตามหลักวิชาการ รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ด้าน นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตบางรัก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าโครงการฯ ได้จัดทำรั้วสูง 6 เมตรโดยรอบโครงการ ติดตั้งเครื่องวัดค่าระดับเสียง ค่าฝุ่นละออง และการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการทำงานเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตรวจสอบค่าระดับเสียง ค่าฝุ่นละออง และการสั่นสะเทือน ซึ่งที่ผ่านมาค่าระดับต่าง ๆ ไม่เกินเกณฑ์ตามที่ EIA กำหนด ส่วนกรณีศาลปกครองมีคำสั่งระงับการก่อสร้างโครงการ เดอะไลน์ สาทร ได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบ และระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในโครงการฯ ทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการละเมิดคำสั่งศาล