ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดระนอง ขอเชิญการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

          ขอเชิญการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2) งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระนอง
          เวทีที่ 1 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (พื้นที่เทศบาลเมืองระนอง, เทศบาลเมืองบางริ้น, เทศบาลตำบลบางนอน, เทศบาลตำบลปากน้ำ และเทศบางตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง)
          เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (พื้นที่ตำบลละอุ่นใต้และตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง)
          เวทีที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ (พื้นที่ตำบลเชี่ยวเหลี่ยงและตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง)
          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงสรุปผลการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ รวมทั้งผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ปรึกษาจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ประชุมไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงรายงานสรุปผลการศึกษาของโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
          ประสานงาน 06 4630 5477
          www.facebook.com/dpluscon