ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อทราบถึงผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนา และฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมการผลิต และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ภาคอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์