ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สสว.จัดโครงการ “ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดโครงการ "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ กลุ่มรักษ์คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับมาตราฐานการผลิตและสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการศึกษาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมต้นแบบที่ได้รับการยอมรับ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม