ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีเซลส์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์”

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์" LIFE SCIENCES' Tech Licensing Kit for Entrepreneurs Workshop วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ Glowfish ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯ โดยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (IDG)
          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีความเข้าใจในองค์ความรู้และศักยภาพที่หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้และนำนโยบายนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มาใช้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการร่วมลงทุน ช่วยให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ"
          "กระบวนการถ่ายทอดและการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ แต่การจะเข้าใจภาพรวมของกระบวนการถ่ายทอดและรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเตรียมตัว การคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะเข้ารับการถ่ายทอด เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ทางเทคนิคที่ควรรู้ ตลอดจนถึงกระบวนการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุกๆ กระบวนการล้วนเป็นสิ่งสำคัญและช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ" ดร.นเรศกล่าว
          "ดังนั้น การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์" จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Life Sciences) และต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ ได้เข้าใจถึงบริบทในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในปัจจุบันและอนาคต" ดร.นเรศกล่าวปิดท้าย