ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.เกษตรฯ “มนัญญา” เปิดสัมมนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

          "รมช.มนัญญา" เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง"เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" ยกการทำบัญชีเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ แนะผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง
          วันนี้ (3 กันยายน 2562) เวลา 18.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "เหลียวหลัง...แลหน้า 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ      อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน โดยการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ประชาชนรวมทั้งเยาวชน ให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องบัญชีรับ   -จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งการทำบัญชีนี้ ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ และเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ดังนั้น การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความเอาใจใส่ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นองค์กรระดับฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากสถาบันเกษตรกรเหล่านี้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็จะเติบโตอย่างมั่นคง จึงขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       ทำงานด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นคุณค่าของการออม เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
          "การทำบัญชี เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จ เพราะทำให้เรารู้ทิศทางในการดำเนินชีวิตและการวางแผนการใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จึงควรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ควบคุมการทำบัญชีของประเทศ โดยการมาในวันนี้ เพื่อมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอฝากข้าราชการและบุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ช่วยกันทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการเงินการบัญชีการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" นางสาวมนัญญา กล่าว
          ด้าน นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้นำแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ มาสู่การปฏิบัติสอดคล้องตามภารกิจหน้าที่ของกรมฯ การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "เหลียวหลัง...แลหน้า67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการสำรวจตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งข้าราชการในระดับต่างๆ และพนักงานราชการจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 1,000 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า" และการเสวนา/อภิปราย เรื่อง "รู้เท่าทัน...กลลวงสหกรณ์" โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติจากทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป