ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ

          3 องค์กรใหญ่ผนึกกำลังสานพลังพัฒนาบุคคลในอาชีพใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมจัดการขยะชุมชนอย่างมืออาชีพ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมผลิตกำลังคนในการจัดขยะชุมชนแบบมืออาชีพ
          นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก และ มีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการและทุกภาคส่วน เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลก สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม น่าอยู่และน่าอาศัยและ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท "การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ 2559 -2564) และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) อีกด้วย
          ล่าสุดทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับจังหวัดพิษณุโลก และบริษัทวงษ์พาณิชย์ อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด ในการผลิตกำลังคนด้านการจัดการของเสียชุมชนอย่างมืออาชีพ เนื่องจากสคช.ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับความสามารถของบุคคลในอาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการจัดการของเสียชุมชนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการขนานนามว่า "Phitsanulok the city of recycling เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ"
          นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ "แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ร่วมสร้างการจัดการขยะชุมชนแบบมืออาชีพ" โดยผู้แทน 3 ฝ่าย และพิธีมอบใบประกาศการเป็นองค์กรรับรองให้กับ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ในฐานะที่บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสคช. ให้รับหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล ก่อนเข้าสู่การประเมิน และนำไปสู่การรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คัดแยกขยะเป็นบุคคลที่ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินอาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 จำนวน 20 คน ถือเป็นรุ่นบุกเบิกของบุคคลในอาชีพผู้คัดแยกขยะที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)ที่สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งขยะ และการขนถ่ายขยะคัดแยกขยะได้อย่างมีมาตรฐานรองรับการกำจัดและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกในการร่วมผลิตกำลังคนมืออาชีพในการกำจัดของเสียชุมชนมากขึ้นด้วย
          ทั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคน ด้วยหลักประชารัฐ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ใช้กำลังคน เป็นผู้กำหนดความต้องการกำลังคนเชิงคุณภาพของภาคเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะให้ความสำคัญกับการรับรองความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่จำเป็นต้องพัฒนา "กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อกำหนดระดับความสามารถของบุคคล และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสำหรับเป็นเกณฑ์การรับรองการให้คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน และนำไปสู่การเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอื่นต่อไป