ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

12 ปี “กกพ.” เปิดตัว แคมเปญ “กำกับความสุขให้คนไทย”

          ครบรอบ 12 ปี "กกพ." เดินหน้าสู่องค์กร กำกับ ดูแล พลังงานอย่างยั่งยืน จับมือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดงานใหญ่เปิดตัวแคมเปญ "กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย" วางเป้าหมายเชิญชวนคนไทยกว่า 10 ล้านคนทั้งประเทศ ร่วมกันแสดงพลัง เพื่อส่งมอบความสุข ผ่านแสงสว่าง ให้พี่น้องชายแดนใต้ผ่าน "โครงการ 10 ล้านดวงใจส่งแสงสว่างให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" 
          นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ถือโอกาสการครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 12 ปี เปิดตัวโครงการรณรงค์ "กกพ.กำกับความสุขให้คนไทย" เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับ กกพ. และสำนักงาน กกพ. แสดงพลังของกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทั้งประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของชาติ 
          สำนักงาน กกพ. พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส วัดเกาะบกรัตนาราม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในฐานะวิทยากรภาคประชาชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันเปิดตัวกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม 10 ล้านดวงใจส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมรักษ์พลังงาน บ่มเพาะพลังปัญญา และกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศล "Run for Sustainable Community"
          "การเปิดตัวโครงการ กกพ. กำกับความสุขให้คนไทย เป็นการส่งสัญญาณว่าภายใน 5 ปี กกพ. จะผลักดันให้ สำนักงาน กกพ. ก้าวสู่การเป็นองค์กรกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ่งแน่นอนว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายคือ การได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนผู้ใช้พลังงานที่แข็งแกร่ง และต้องเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ที่เป็นองค์กรกำกับ ดูแล ภาคพลังงานโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ" นายเสมอใจ กล่าวในการแถลงข่าว
          สำหรับรูปแบบกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ "กิจกรรม 10 ล้านดวงใจ ส่งแสงสว่างสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" จะเป็นกิจกรรมที่ สำนักงาน กกพ. อาสาเป็นคนกลาง ร่วมกับส่วนราชการภายใต้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในการรวมพลังคนไทยทั้งประเทศในการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ และร่วมกับ สำนักงาน กกพ. ส่งผ่านความสุขและความปรารถนาดี ที่เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะได้นำติดตั้งในกูโบ เพื่อให้พี่น้อง ชาวมุสลิม ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะประกอบพิธีศาสนกิจ ปลงศพ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
          กิจกรรมต่อมาคือ กิจกรรม "รักษ์พลังงาน บ่มเพาะพลังปัญญา" คือความพยายามที่สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาพลังงานในรูปแบบการสร้างความยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ผ่านกิจกรรมต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันปลูกฝังองค์ความรู้ทางด้านพลังงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ องค์ความรู้การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ชุมชน การสื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับ กลุ่มเยาวชน
          คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ยังคงมีความเสี่ยงทั้งการต่อต้านโรงไฟฟ้า และมีปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงาน อย่างเช่น ภาคใต้ในจังหวัดสงขลา 
          กิจกรรมสุดท้าย คือกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล "Run for Sustainable Community" เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้งและดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่งการกุศลที่จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะคุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมพลังกันแสดงออกในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อใช้ในกิจการงานของมูลนิธิต่อไป
          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การพัฒนาระบบแสงสว่างย่อมมีภาระค่าใช้จ่าย ทั้งในแง่ระบบโครงข่าย และที่สำคัญคือ ค่าไฟฟ้าตามมา แต่การนำเอาระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้มาก และคุ้มค่า และง่ายต่อการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่างๆได้สะดวก และรวดเร็ว และต้องการให้มีการขยายผลไปยังพื้นที่กูโบอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนระบบส่องสว่างอย่างทั่วถึง
          นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการ 10 ล้านดวงใจฯ เป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนคนไทย ที่แสดงออกซึ่งความห่วงใยคนไทยด้วยกัน และยังเป็นแบบอย่างการคิดรอบด้านในการที่จะพยายามทำโครงการฯที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับผู้รับอย่างถูกเป้าหมาย และคำนึงถึงความยั่งยืน
          นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการ 10 ล้านดวงใจฯ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการแรกที่ริเริ่มทำกิจกรรมในลักษณะนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงให้เกิดกับ พี่ น้อง มุสลิม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งยังคงประสบปัญหาการขาดแคลน แสงสว่างในการประกอบศาสนกิจ พิธีปลงศพ ซึ่งมีความเชื่อทางศาสนาอิสลามที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง 
          พระครูสิริญาณวิมล เจ้าอาวาสวัดเกาะบกรัตนาราม กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม "รักษ์พลังงาน บ่มเพาะพลังปัญญา" น่าจะเป็นกิจกรรมแรกของประเทศ ที่สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ขององค์กรพลังงานของรัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง ถือเป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานของประเทส มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ในการสนับสนุนแนวทางการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ
          นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ยังสามารถใช้ประโยชน์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และวัดที่พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีหน้าที่สำคัญยิ่งในการสร้างและปลูกฝัง ความรู้ให้กับชุมชนเหมือนที่เคยประสบความสำเร็จในอดีต การสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหา และร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ ลดการเผชิญหน้า ซึ่งจะมีผลผลิตเป็นเยาวชนต้นแบบที่มีคุณภาพจากโครงการฯ ที่จะมีองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้อง องค์ความรู้ผ่านการเรียนรู้ชุมชนของตนเอง และจะเป็นผู้นำความคิดที่ดีอย่างถูกต้องให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี