ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการฯ ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการบูรณาการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานของ สพร.21 ภูเก็ต ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2560-2564) ในรอบปี 2562 ของสพร.21 ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดที่จะดำเนินการในช่วงปี 2562-2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ)
          เป็นประธาน มีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต