ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 2/2562 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

          นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการฯ โดยนายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ ดำเนินการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 และผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในรอบปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันนี้ เป็นการจัดประชุมสัญจรนอกสถานที่ โดยมี บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด สถานประกอบกิจการเครือข่ายแรงงาน สนับสนุนสถานที่ในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่โตโยต้าล้านนา ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่