ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจ เพื่อบรรจุเป็นรองสารวัตร จำนวน 465

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร และการสอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 465 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
          1. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 145 อัตรา (เพศชาย/หญิง) จำนวน 145 อัตรา
          คุณสมบัติบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ ตามที่กำหนด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร สำหรับ
เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด
          - ตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่ประมวลผล) จำนวน 100 อัตรา
          - ตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่บริการการศึกษา) จำนวน 5 อัตรา
          - ตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) จำนวน 20 อัตรา
          - ตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่ด้านบัญชี) จำนวน 20 อัตรา
          2. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 320 อัตรา
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
          2.1 กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
          (1) รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 50 อัตรา
          (2) รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 20 อัตรา
          (3) รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 220 อัตรา
          2.2 กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ่าสิบตำรวจ/ดาบตำรวจ)
          (1) รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา
          กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน ๒๕๖2
          ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบข้อเขียนในวันที่ 12 มกราคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางwww.policeadmission.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบกองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162,0 2941 2698 และ 0 2941 1928