ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มกอช. จัดประชุม ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 15 ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย

          นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สำนักการเกษตรต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ มกอช. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ระหว่าง ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 15 The 15th Meeting of Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards (SPS Expert Group) โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายออสเตรเลีย นำโดย Ms. Jodie McAlister First Assistant Secretary Trade and Market Access Division Department of Agriculture Australian หัวหน้าคณะเจรจา Dr. Ilona Stobutzki Minister Counsellor (Agriculture) Australian Embassy Bangkok พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากออสเตรเลีย ร่วมประชุมเพื่อหารือในประเด็นการความก้าวหน้าการเปิดตลาดสินค้า การแก้ไขปัญหาการส่งออก และความร่วมมือด้าน SPS และความปลอดภัยอาหารของทั้งสองฝ่าย
          การประชุมครั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 15 ภายใต้พันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
          ประเด็นสำคัญหารือในครั้งนี้ ฝ่ายไทยขอหารือถึง การเปิดตลาดเนื้อเป็ดปรุงสุกจากไทยไปออสเตรเลีย และมาตรการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ของออสเตรเลีย พร้อมผลักดันให้ออสเตรเลียเร่งรัดพิจารณาจัดทำความเท่าเทียมห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ไวรัสในกุ้งกับไทย
          ทั้งนี้ ไทยยังขอเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรับรองแหล่งผลิตหอยสองฝาตามโปรแกรมประกันคุณภาพการผลิตหอยสองฝาของออสเตรเลีย" (Workshop on bivalve molluscs approving areas as required in Australian shellfish assurance program) เพื่อจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการรับรอง แหล่งจับและแหล่งเพาะเลี้ยงหอยสองฝาของไทยให้สอดคล้องตามข้อกำหนดการนำเข้าหอยสองฝาและผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่ของออสเตรเลีย