ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การฝึกซ้อมในเหตุการณ์กรณีประแจสับรางเสียที่สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าเสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

          แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การฝึกซ้อมในเหตุการณ์กรณีประแจสับรางเสียที่สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าเสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

          รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ทำขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
          นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทได้เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
          โดยการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าวสืบเนื่องมาจากบันทึกความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 13หน่วยงาน ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือแผนบริหารความเสี่ยงและเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสามารถแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์จนสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากบันทึกความร่วมมือดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ให้บริการรถเดินรถไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ เป็นประจำทุก 4 เดือน ซึ่งบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้
          สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดฝึกซ้อมในเหตุการณ์เสมือนจริงในแผนจัดการเหตุการณ์การฝึกซ้อมในเหตุการณ์กรณีประแจสับรางเสียที่สถานีพญาไท และรถไฟฟ้าเสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยการฝึกซ้อมในเหตุการณ์กรณีประแจสับรางเสียที่สถานีพญาไทนั้นได้จำลองเหตุการณ์ขณะที่รถไฟฟ้าออกจากสถานีราชปรารภมุ่งหน้าสถานีพญาไท แต่เกิดประแจสับรางเสียทำให้รถไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวได้ และได้ดำเนินการจัดการสถานการณ์และเข้าแก้ไขจนประแจสับรางสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
          ส่วนการฝึกซ้อมในเหตุการณ์รถไฟฟ้าเสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั้นได้จำลองเหตุการณ์ขณะที่รถไฟฟ้าออกจากสถานีพญาไท ผ่านสถานีราชปรารภ และเข้าสู่สถานีมักกะสัน ขณะนั้นรถไฟฟ้าได้จอดกะทันหัน (ล้อล็อก) ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ต้องดำเนินการแก้ไขทำการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารแบบจากรถไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้า (Train To Train)
          การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ในฐานะเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อม ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือ และการให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้
          ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการประสานงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ