ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รัฐมตรีเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมไชยปราการ ดันเป็นต้นแบบสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการผลิตนมโคคุณภาพสูง รองรับการเปิดตลาดแข่งขันกับต่างประเทศ

          นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ว่า สหกรณ์แห่งนี้มีความเข้มแข็ง มีการดำเนินงานและบริหารงานแบบครบวงจร ที่มีทั้งธุรกิจรวบรวมผลผลิต เงินฝาก สินเชื่อ จัดหาผลผลิตมาจำหน่าย แปรรูปอาหารสัตว์ การพัฒนาอาหารหยาบคุณภาพดี (feed center) เพื่อแก้ปัญหาการจัดการอาหารสำหรับโคนม เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำนมดิบ และองค์ประกอบของน้ำนมดิบ ให้มีคุณภาพดี มีความสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และยังมีโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง เพื่อลดภาระการเลี้ยงลูกโคของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพน้ำนมดิบคุณภาพสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ครบ 100 % รวมทั้งสิ้น 226 ฟาร์ม มีโคนมทั้งหมด 14,789 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 84.134 ตันต่อวัน เป็นสหกรณ์ที่มีปริมาณน้ำนมดิบมากที่สุดในภาคเหนือ 
          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมนำรูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ กำหนดเป็นแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี ในปี 2568 ซึ่งจะทำให้มีผลิตภัณฑ์นมผงจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน ตลาดผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย อาจมีผลกระทบแก่เกษตรกรได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการผลิตนมโคให้มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้