ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ

          กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานบริษัทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ปลูกป่า อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าชายเลนและลำคลอง ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานีตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ตลอดจนการรักษาลำคลองให้มีน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม ให้มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ ในระบบนิเวศของป่าชายเลน ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สถานีตากอากาศบางปู เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562