ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดอนเมืองโทลล์เวย์ จัด“อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย”แก่ครูและนร.

          บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ เล็งเห็นว่าในปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคารมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และเหตุการณ์แต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิต บริษัทฯ จึงได้จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยเข้าร่วมจัดกิจกรรม "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย" ให้แก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียนรวมกันจำนวนประมาณ 800 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำไปใช้ป้องกันตนเองในชีวิตประจำวันได้ 
          การอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ และสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น ต่อด้วยการประชุมเตรียมแผนซ้อมอพยพหนีไฟตามผังแต่ละอาคารเรียน หลังจากอบรมเสร็จก็จะเข้าสู่ช่วงการปฏิบัติจริง โดยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้และจัดการอพยพนักเรียนมาที่จุดรวมพล 
          ในช่วงสุดท้ายทีมวิทยากรได้จัดให้ครูและนักเรียนได้ทดลองใช้ถังดับเพลิงดับไฟจริง เพื่อช่วยให้ทุกคนได้ "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" ให้นักเรียนได้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัยและใช้งานอย่างถูกต้อง สามารถป้องกันและรับมืออัคคีภัยในเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ตัวเองได้รับอันตรายน้อยที่สุดได้อีกด้วย 
          สำหรับโรงเรียน วัด มูลนิธิใดที่ต้องการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เข้าไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่เบอร์โทร 02-792-6522-26 วันจันทร์ -ศุกร์ (8.00-17.00 น.)