ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รับมอบวุฒิบัตร “หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า ตามโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2562

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบวุฒิบัตรฯ ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน 18 ชั่วโมง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และจัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อส่งเสริมช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ให้มีความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โครงการดังกล่าว มีช่างไฟฟ้าประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ผ่านโครงการ จำนวน 26 คน โดยมีนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปฤชานนท์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรม เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน