ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.เชิญร่วมการสัมมนา ฟรี! เสริมสร้างศักยภาพการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ SMEs

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนา ฟรี ! "เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ SMEs ดังนี้
          วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
?       วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
?       วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวิ จังหวัดเชียงใหม่
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ วว. (ดร.กาญจนา ต่วนเทศ) โทร. 0 2577 9458 โทรสาร 0 2577 9448 E-MAIL : kanjana@tistr.or.th