ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง – คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หารือ ผู้ว่าฯ ตรัง วางแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

          รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าหารือกับนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดตรัง โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยวางเป้าหมายเน้นนำเอาศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมการออกแบบ และอันดามันศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนา เริ่มจากการใช้ "พะยูนมาเรียม" เป็นกรณีศึกษา นำเอาจุดเด่นของจังหวัดตรังที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพะยูน มาเป็นแกนหลักของเรื่อง ปลูกฝังจิตสำนึกของคนในสังคม ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อต่อยอดในด้านการพัฒนาทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนต่อไป