ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง พิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

          พิจารณาปรับลดราคาค่าโดยสารส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
          นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอรายงานพิเศษ เรื่อง รถไฟฟ้าลอนดอนแนะบทเรียน กทม. โดยระบุระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้ทำมาเพื่อผู้ให้บริการขนส่งแต่เพื่อผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารในราคาที่ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ด้วยบัตรใบเดียวว่า การพิจารณาแนวทางการเจรจาผู้ให้บริการของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนให้มากที่สุดเป็นหลัก โดยมีแผนในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีให้สามารถหารายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อนำมาชดเชยค่าโดยสารที่ประชาชนจะได้ในอนาคต ซึ่งในส่วนของการจัดทำระบบตั๋วร่วม ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมนำเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการตั๋วร่วมต่อคณะรัฐมนตรีฯ หากระเบียบดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้วจะทำให้ค่าโดยสารลดลงเนื่องจากจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าเมื่อมีการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากขึ้นด้วย