ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน เรื่อง กทม.วางมาตรการควบคุมความปลอดภัยเครนก่อสร้าง

          กทม.วางมาตรการควบคุมความปลอดภัยเครนก่อสร้าง
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยตามที่ นายภาส ภาสสัทธา ส.ก. เสนอญัตติในที่ประชุมสภา กทม. ขอให้ กทม.กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อสร้างอาคารให้ มีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการก่อสร้างอาคารจำนวนมากและเกิดเหตุเครนก่อสร้างล้มบ่อยครั้งทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินได้รับความเสียหายนั้น ที่ผ่านมา กทม. ได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปั้นจั่นล้มในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งคณะทำงานได้ศึกษากฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายการตรวจสอบมาตรฐาน (Check list) ปั้นจั่นในการก่อสร้าง โดยรายการตรวจสอบ (Check List) ดังกล่าว จะนำมาใช้ในการตรวจสอบการใช้งานปั้นจั่นทุกสถานที่ก่อสร้างในทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีการใช้งานปั้นจั่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำฉบับร่างรายการตรวจสอบฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหาร กทม. เพื่อพิจารณาต่อไป
          รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวอีกว่านอกจากนี้สำนักการโยธา ได้มีแนวทางประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขตเพื่อติดตามตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นหอสูงหรือเครนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างต่าง ๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบและส่งข้อมูลการใช้งานปั้นจั่นในการก่อสร้างให้สำนักการโยธารวบรวมข้อมูลการใช้งานปั้นจั่นทั้งหมดรายงานต่อผู้บริหาร กทม. พร้อมทั้งเตรียมจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักการโยธาและสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ในวันที่ 5 - 6 ก.ย. 2562 เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ตรวจสอบ ควบคุม และแนะนำการใช้งานปั้นจั่นในการก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องให้ใช้งานปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย