ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ละโว้เกมส์” กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ชูคำขวัญ “อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา”

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี โดยอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)ลพบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และมีคำขวัญประจำการแข่งขันคือ "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา"
          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562 ถือว่าเป็นกิจกรรมด้านกีฬาที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาแต่ละสถานศึกษา เพราะกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่อาชีพ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชาติ เข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประกอบด้วย กีฬาบังคับ ได้แก่ กรีฑา กีฬาสากล คือ กีฬาชนิดต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก เอเซี่ยนเกมส์ที่เป็นสากล ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง หมากล้อม มวยสากลสมัครเล่น และกีฬาอนุรักษ์ คือ กีฬาที่นิยมเล่นในท้องถิ่นและในภูมิภาค ได้แก่ มวยไทยสมัครเล่น รวมทั้งสิ้น 10 ชนิด สำหรับสัญลักษณ์การแข่งขัน (Logo) ประกอบด้วยธงชาติไทยสื่อถึงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สื่อถึง สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ริ้ว 5 สี สื่อถึงการรวมตัวของอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค ละโว้เกมส์ สื่อถึง อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ประจำการแข่งขัน คือ "ลิงขุนก้องหล้า" เป็นลิงคู่ขวัญของเมืองละโว้ มีนิสัยอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเจ้าภาพที่ดี คำขวัญของการแข่งขัน คือ "อาชีวะสามัคคี สร้างคนดีด้วยกีฬา" ทั้งนี้ กีฬาวอลเลย์บอล เปตอง และกรีฑาจะจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาพระราเมศวร กีฬาบาสเกตบอล จัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชกัฏเทพสตรี กีฬาฟุตซอล และฟุตบอลอาวุโส จัดที่สนามกีฬาศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กีฬาเซปักตะกร้อ จัดที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กีฬามวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น และหมากล้อมจัดที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกีฬาฟุตบอลจัดที่สนามกีฬาพระราเมศวรและสนามกีฬาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
          "การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์มีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรัก ความสามัคคี มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม และที่สำคัญคือ รู้จักเสียสละ อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งสามารถนำไปใช้ในโลกอาชีพได้อย่างยั่งยืน" ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวปิดท้าย