ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เสริมองค์ความรู้ การพัฒนาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล

          นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล เป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีของภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 11 หน่วยงาน 15 ห้องปฏิบัติการ ณ ห้อง ประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ในฐานะหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของประเทศมีความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ วศ. และจัดทำคู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการขยายผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีของภาครัฐและเอกชน
          การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมากขึ้น โดยโครงการฯ นี้แบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสที่ 1 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอหัวข้อโครงการที่ได้จากการนำความรู้ไปพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานตนเอง สำหรับเฟสที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอความสำเร็จของโครงการที่จัดทำ และแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีต่อไปในอนาคต