ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดงานสุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน Product Champion 2019

          คุณวนิดา จรูญเพ็ญ (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าส่วน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน "สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champion 2019" ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิด "ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฏ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์(ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานเมืองสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร)
          หมายเหตุ งาน "สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champion 2019" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-2200 น. ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม

          รายชื่อจากภาพ (ซ้ายไปขวา)
          1.คุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า ไอค่อนสยาม
          2.ดร.สาลินี สันติธีรากุล ผู้ช่วยรองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกย์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกย์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          4.คุณวนิดา จรูญเพ็ญ หัวหน้าส่วนทะเบียนสมาชิกและสิทธิประโยชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
          6.คุณจิตรลดา สุระพิพิธ นักวิชาการชำนาญการ ฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          7.คุณอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด เมืองสุขสยาม