ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมเครือข่ายพันธมิตรสร้างเยาวชน สู่ผู้นำยุคใหม่ ผ่าน Global Inclusive STEM+ Leadership Week

          สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จับมือกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เดินหน้าพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่แห่งอนาคต ภายใต้โครงการ Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และวชิราวุธวิทยาลัย
          รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การจัดโครงการGlobal Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 เป็นโครงการที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท บี.กริม โดยได้รับความร่วมมือจาก
          ดร. ไวโอเลต โล ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab & Foundation ในการร่วมเสนอแนวคิดและรูปแบบโครงการการพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ 21st Century Skills ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทรัพยากรที่มี ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงบูรณาการซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับผู้นำในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โดยใช้กระบวนการอบรมผู้นำ (Leadership Roundtable) การจัดทีมให้ร่วมแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย การประเมินอย่างเป็นระบบ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ที่ต้องอาศัยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี กีฬา ตลอดจนคุณลักษณะและความสามารถอื่นๆ ที่แฝงอยู่ในตัวของเยาวชน เพื่อนำทีมผ่านเข้ารอบไปพบกับทีมเยาวชนจากประเทศจีน ที่ผ่านกระบวนการแข่งขันและคัดเลือกในลักษณะเดียวกัน
          รูปแบบการจัดโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การอบรม Leadership Roundtable และการแข่งขันรอบแรก (First Challenge) จัดขึ้นในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนและนักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นทีม ทีมละ ๖ คน คละสถาบัน ระดับชั้น สาขา และความสามารถ แต่ละทีมจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายและแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และส่วนที่สองจะเป็นการแข่งขัน Final Challenge ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกในประเทศไทยและประเทศจีน ประเทศละ ๔ ทีม จะมาพบกันเพื่อคละทีมและแบ่งกลุ่มเป็น 8 ทีมใหม่เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ Final Challenge และนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศการโครงการที่สร้างสรรค์ของแต่ละทีม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและการแสดง ซึ่งผสมผสานศิลปวัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน คณะกรรมการดำเนินโครงการคาดหวังว่า โครงการ Global Inclusive STEM+ Leadership Week China & Thailand 2019 นี้จะเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีสำหรับเยาวชน และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต