ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยมี นายสุพัฒน์ แก้วรัตนากร ผอ.สนพ.น่าน เป็นเลขานุการ รายงานผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ภาคการเกษตร มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 8,161 คน ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 1,498 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /OTOP มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 2,980 คน รวมทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย มีผลการดำเนินงานพัฒนากำลังคน 12,639 คน ซึ่งเป็นผลการดำเนินการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี 2562