ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กวดขันพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า – เร่งยกเลิกจุดผ่อนผันให้ครบทุกจุด

          นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวตามที่สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยของ กทม. หลายพื้นที่เริ่มมีผู้ค้ากลับมาทำการค้าอีกว่า ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจตรา กวดขัน ดูแลพื้นที่จุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้ว ห้ามไม่ให้ผู้ค้ากลับมาทำการค้าอีกโดยเด็ดขาด ส่วนจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดระเบียบ ตรวจตรา กวดขันให้ผู้ค้าถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง หากเจ้าหน้าที่มีการกระทำหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ปล่อยให้มีการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ กทม. ก็มีมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขต โดยการพิจารณาลงโทษทางวินัย จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ กระทำการหรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ขอให้แจ้งข้อมูลให้ กทม. ทราบ โดยแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม. โทร. 1555 หรือที่สำนักเทศกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2465 0532 ต่อ 3303 หรือ 3348 
          ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กทม. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย เพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ในจุดผ่อนผันให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 สำนักงานเขต จำนวน 683 จุด ซึ่งขณะนี้สามารถยกเลิกจุดผ่อนผันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 508 จุด ยังเหลือจุดผ่อนผันผันที่ยังไม่ยกเลิกและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีก จำนวน 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต ซึ่งสำนักเทศกิจ ได้จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 19 สำนักงานเขต เพื่อเร่งรัดการดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันให้ครบทุกจุดตามแผนปฏิบัติการฯ ภายในปี 2562