ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักงาน กปร. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6

          สำนักงาน กปร. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 60 คน เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมกับสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหญ้าแฝกทั้งในเรื่องการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเชื่อมโยง อันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกให้บังเกิดประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อไป