ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี’62

          ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีนายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้น่าอยู่ ตลอดจนเป็นการสานต่อการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำนักงานอธิการบดีก็ดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์นี้มาอย่างต่อเนื่อง
          คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส และการประกวดสำนักงานน่าอยู่ สำนักงานอธิการบดี จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. มีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า จำนวน 19 หน่วยงาน โดยจำแนกประเภทหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภท ตามจำนวนบุคลากร ได้แก่
          1.หน่วยงานขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองส่งเสริมวิชาการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
          2. หน่วยงานขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล 3,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่
ศูนย์ผลิตตำราเรียน รองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล 2,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองงานพัสดุ และรองชนะเลิศอันดับ 2 มอบเงินรางวัล 1,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองแผนงาน
          3. หน่วยงานขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ มอบเงินรางวัล จำนวน 3,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มอบเงินรางวัล จำนวน 1,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ กองกลาง
ส่วนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย มอบกระเช้าผลไม้ มูลค่า 500.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มีจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ หน่วยตรวจสอบภายใน IAESTE Thailand ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ กองกฎหมาย กองคลัง และกองบริการการศึกษา
          การประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ประสบความเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ ในนามคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ร่วมรณรงค์ ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อ มจพ. ของเรา