ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ครุศาสตร์ ราชภัฏราชสีมา เปิดบ้านประชุมวิชาการ “ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 "ครูของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
          ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลครูต้นแบบและศิษย์เก่าดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการสร้างครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนบนฐาน PLC, ทักษะ EF รากฐานสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning, การใช้ CBL เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Newคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะครุศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1721, 1722