ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1

          เกษตรอำเภอเขาย้อยร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกษตรกรขายข้าว GAP ได้ราคาสูง และสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่
          นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรมอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ซึ่งของอำเภอเขาย้อยมีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ จำนวน 3 แปลง รวมจำนวนพื้นที่ 2,479 ไร่ 3 งาน รวมจำนวนสมาชิก 170 ราย ดังนี้ 1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบางเค็ม 2) กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย ตำบลทับคาง 3) กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล
          ในปี 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ดำเนินการประสานเชื่อมโยงการตลาดกับโรงสีทวีรวมมิตร 2 จังหวัดเพชรบุรี ในการรับซื้อข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 จากสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของอำเภอเขาย้อย และมีการจัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงตลาด ข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่และผู้ซื้อ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การจำหน่ายและการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว จำนวน 59 ราย พื้นที่จำนวน 600 ไร่ 2 งาน คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 515 ตัน ดังนี้
          1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบางเค็ม จำนวน 21 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 159 ไร่ 2 งาน คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 152 ตัน
          2) กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนทราย ตำบลทับคาง จำนวน 24 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 256 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 223 ตัน
          3) กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองประดู่ ตำบลหนองชุมพล จำนวน 14 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 185 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตน้ำหนักสด จำนวน 140 ตัน
          ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยร่วมกับหน่วยงานภาคีดังกล่าวใช้กระบวนการตลาดนำการผลิต โดยสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีใบรับรองมาตรฐาน GAP จะได้ราคาสูงกว่าการตลาดทั่วไปประมาณ 200 – 500 บาทต่อตัน
          เกษตรอำเภอเขาย้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเชื่อมโยงการตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่ให้มีการลดต้นทุนการผลิต มีการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ผลลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการเชื่อมโยงการตลาดและมีตลาดรองรับ รวมทั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน