ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SPU sign Global CWIE Charter สร้างโอกาสนักศึกษาสู่เวทีสหกิจศึกษานานาชาติระดับโลก

          ม.ศรีปทุม ร่วมลงนามใน Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter หวังสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา SPU ในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามใน Global Cooperative and Work-Integrated Education Charter ในงาน WACE WORLD CONFERENCE 2019 ซึ่งเป้าหมายของ Charter คือ การสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอให้ WACE สร้าง Platform สำหรับนักศึกษาในการสมัครและได้รับการคัดเลือกจาก Internatioal Partner ของ WACE โดยถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอย่างมากที่จะได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ณ University of Cincinnati รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
          ทั้งนี้ "สหกิจศึกษา" ถือเป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา
https://youtu.be/5E9qM3dRuTs