ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ให้แก่ FWD

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยมีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 65,949,620 หุ้นที่ธนาคารถือในไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของไทยพาณิชย์ประกันชีวิตให้แก่ FWD ซึ่งเมื่อการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ ธนาคารและไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว (Distribution Agreement) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิต โดยธนาคารจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ FWD แก่ลูกค้าในประเทศไทยผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว ทั้งนี้มีผู้บริหารได้แก่ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่