ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
          นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมทักษะฝีมือ โครงการ "๑๐๑ อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ การทำเบเกอรี่ไม่ใช้เตาอบ และ เมนูอาหารไทยฟิวชั่น ฝึกระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ผู้รับการฝึกสาขาละ 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุขของปวงชนชาวไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ