ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เคล็ดลับความสำเร็จของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจSMEs

          ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small and Medium Enterprise) เป็นธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้เจริญเติบโต เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางแลขนาดย่อมช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้ อีกทั้งเป็น เป็นฐานไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าใหม่ ๆ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด          
          จากข้อมูลผลงานทางวิชาการเรื่อง "ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" โดย ปัทมา อินทจันทร์ และฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562 ได้ระบุว่า องค์ประกอบที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วยห้าปัจจัยหลัก คือ หนึ่ง บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ เช่น การตัดสินใจ ความกล้าเสี่ยง และความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน เพราะบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญและมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความสำเร็จขององค์กร สอง ประสบการณ์การทำงาน (Prior Work Experience) ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมีแนวคิด ทัศนคติ การรับมือและการแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการทำงานได้ดี ซึ่งประสบการณ์ของผู้ประกอบการส่งผลให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว ธุรกิจที่เริ่มต้นจากประสบการณ์เป็นการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน สาม ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills) เป็นทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีไม่ว่าจะเป็นการสั่งงาน ควบคุมงาน ดำเนินงาน ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร สี่ ความพร้อมของเงินทุน (Availability of Capital) เงินทุนมีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การผลิตการซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากผู้ประกอบการนำเงินมาลงทุนอย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องอาศัยความพร้อมและพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และห้า ระดับการศึกษา (Education Level) แม้ไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนว่าส่งผลต่อความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด แต่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการและโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการควรมีก็คือสัญชาตญาณของความเป็นผู้ประกอบการ
          (ข้อมูลอ้างอิง: "ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" โดย ปัทมา อินทจันทร์ และฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562)